Frauen helfen Frauen e.V. Hintergrundbild እንኳዕ ደሓን መፁ ብዛዕባና መርከቢ ምድላይ መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መላእ ጀርመን

ምስ ዓመጽ ዝገጥማ ደቂ ኣንስትዮ ንሕግዘን።

ንሰምዓኩም ኢና።

ንሕና ንደግፈኩም።

ካልእ ኣይንነግረኩምን ኢና።

ብዛዕባና

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣውራጃ ካሰል ንደቂ ኣንስትዮ ይሕግዛ ሠ. V. ኣብ 1992 ተመስሪቱ።
ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመጽ ብግልጺ ንዛረብ።
ብዓመጽ ዝተሃስያ ደቂ ኣንስትዮ ንመክርን ንድግፍን ኢና።
ዓመጽ ዝተፈላለየ እዩ፦ ኣካላዊ፡ ኣእምሮኣውን ጾታውን ዓመጽ ኣሎ።

ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ዘይጎነጻዊን ባዕላ ዝወሰነን ህይወት ክትነብር መሰል ኣለዋ!
ኩሉ ቆልዓ ዘይጎነጻዊ ትምህርትን ደገፍን ክረክብ መሰል ኣለዎ!

beratung

ከመይ ጌርካ ትበጽሓና።

Wንዓኹም ድሉዋት ኢና። ንሕና ንመኽረኩምን ንሕግዘኩምን ኢና።

Telefonische Beratung
Beratung
Frauen zusammen
Schutzwohnung

ዝርዝር መፈተሺ

ካብ ገዛኻ ክትወጽእ እንተድኣ ኣለካ ነዚ ዝስዕብ ዘክር .
ኣገደስቲ ወረቓቕቲ፡ መለለዪ ወረቐትን ምስክር ወረቐትን ኣብ ውሑስ ቦታ ምእካብ ዝበለጸ እዩ።
እቶም ኣገደስቲ ወረቓቕትን ነገራትን፤

ወረቓቕቲ

ስእሊ ብኦርጅናል፣ ከም ፎቶኮፒ ወይ ብሞባይልካ ውሰድ

 • መንነት ወረቐት፣ መረጋገፂ ምዝገባ፣ ፓስፖርት።
 • ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት
 • ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት
 • ምስክርነት
 • መጽሓፍቲ ዕቋር
 • ናይ ጥዕና መድሕን ካርድ
 • ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ካርድ/ካልኦት ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ
 • ውልቃዊ መዘከርታታት (ስእልታት፡ ውርሻታት)
 • ኣገደስቲ መድሃኒታት

ቆልዑ ምሳኻ ትኸይድ እንተኾንካ፤

 

 • ናይ ልደት ምስክር ወረቐት
 • ቆልዓ ምሕላፍ
 • ናይ ክታበት ምስክር ወረቐት
 • ናይ ህጻናት ዕቋር መጽሓፍቲ
 • ናይ ህጻናት መርመራ መጽሓፍ (U1 - U9)
 • ዝፈትዎ ምልኩዕ እንስሳ፣ መጻወቲ
 • ውልቃዊ መዘከርታታት (ስእልታት፡ ውርሻታት)
 • ኣገደስቲ መድሃኒታት
Frauen helfen Frauen im Landkreis Kassel

ስለምንታይ ንሕና?

ንማንም ኣይንፈርድን ኢና። ሓገዝ ምስ እትደልዩ ኣብዚ ኣለና። ንሕና ንደግፈኩም።